xử lý hóa đơn điện tử viết sai

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo Nghị định 123, Thông tư 78

0
(0)

Nội dung

Trong thực tế sử dụng hóa đơn điện tử, chắc chắn sẽ có lúc thông tin trên hóa đơn điện tử bị sai so với thực tế. Trong trường hợp như vậy, doanh nghiệp cần phải làm gì để xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo đúng quy định của pháp luật, mà cụ thể ở đây là Nghị định 123/2020/NĐ-CPThông tư 78/2021/TT-BTC. Bài viết này sẽ phân tích đầy đủ 2 tài liệu trên để chỉ ra những điều doanh nghiệp cần làm khi xử lý hóa đơn điện tử viết sai.

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót được chia thành các trường hợp như sau:

Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai:

 • Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT.
 • Lập hóa đơn điện tử mới => Ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập => Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.
 • Gửi lại hóa đơn đúng cho người mua.

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót

Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai:

 • Thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.
 • Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT.

Trong trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế, người bán không cần thông báo với cơ quan thuế.

Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai:

 • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
 • Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT.
 • Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót hoặc hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.
 • Người bán ký số trên hóa đơn điện tử điều chỉnh hoặc hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót, sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập có sai sót

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai:

 • Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT.
 • Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT.

Hết thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT mà người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo lần 2 cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT. Trường hợp quá thời hạn thông báo lần 2 ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT mà người bán không có thông báo thì cơ quan thuế xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử.

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai (nguồn: LuatVietnam)

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế

Người bán được lựa chọn sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ

Người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT.

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót

Các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót

Người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.

Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót

Điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử và biên bản thay thế hóa đơn điện tử

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử và biên bản thay thế hóa đơn điện tử được dùng khi nào?

b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

(Số ……………)

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số …………… ký ngày …………… (Nếu có)

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ.

Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

– Hôm nay, ngày …………… tháng …………… năm …………… hai bên chúng tôi gồm có:

Đơn vị bán hàng: ……………

Mã số thuế: …………… Địa chỉ: …………… Đại diện: ……………

Chức vụ: ……………

Đơn vị mua hàng: ……………

Mã số thuế: …………… Địa chỉ: …………… Đại diện: ……………

Chức vụ: ……………

Hai bên thống nhất lập biên bản để điều chỉnh hoá đơn số ……………, ký hiệu …………… ngày ……………, mã cơ quan thuế …………… Lý do điều chỉnh: …………… Cụ thể như sau:

1. Nội dung trước khi điều chỉnh (đã ghi sai): ……………

2. Nội dung đúng: ……………

3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Bên bán sẽ lập hóa đơn điều chỉnh số ……………, ký hiệu …………… ngày …………… để giao cho bên mua.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Bên mua

(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

Bên bán

(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản điều chỉnh giảm hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
(Số: ………./2022/BBĐCHĐ-……….-……….)

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số ………./2022/HĐKT-……….-………. ký ngày 05/01/2022

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ

Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Hôm nay, ngày 9 tháng 01 năm 2022 hai bên chúng tôi gồm có:

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY ………………..

Mã số thuế: ………………..

Địa chỉ: ………………..

Đại diện: Ông/Bà ……………….. Chức vụ: ………………..

Đơn vị mua hàng: CÔNG TY ………………..

Mã số thuế: ………………..

Địa chỉ: ………………..

Đại diện: Ông/Bà ……………….. Chức vụ: ………………..

Hai bên thống nhất lập biên bản để điều chỉnh hoá đơn số ……………….., ký hiệu ……………….., ngày …/…/20……, mã cơ quan thuế ………………..

Lý do điều chỉnh: Hóa đơn điện tử viết sai đơn giá

Cụ thể như sau:

1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số ……………….., ký hiệu ……………….., ngày ………………..

Tên hàng hoá dịch vụ

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tiền thuế

Tổng thanh toán

Laptop Acer Aspire 5 A515-55-35SE

Chiếc

01

11.000.000

11.000.000

1.100.000

12.100.000

2. Nội dung đúng theo thỏa thuận:

Tên hàng hoá dịch vụ

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tiền thuế

Tổng thanh toán

Laptop Acer Aspire 5 A515-55-35SE

Chiếc

01

10.000.000

10.000.000

1.000.000

11.000.000

3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:

Do hóa đơn viết đơn giá sai cao hơn thỏa thuận trên hợp đồng kinh tế số …/2022/HĐKT-………………..-……………….. nên bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh số ……………….., ký hiệu ……………….. vào ngày ……………….. để điều chỉnh giảm đơn giá của Laptop Acer Aspire 5 A515-55-35SE, cụ thể:

Tên hàng hoá dịch vụ

Đơn giá

Thành tiền

Tiền thuế

Tổng thanh toán

Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số 1 ký hiệu C22TTU số 00000124 ngày 05 tháng 01 năm 2022

-1.000.000

-1.000.000

-100.000

-1.100.000

– Số tiền điều chỉnh sẽ được hai bên thực hiện kê khai hạch toán theo quy định.

– Tổng tiền thanh toán (1.100.000) sẽ được bù trừ vào công nợ phải trả của bên mua.

– Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

BÊN BÁN
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản điều chỉnh tăng hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
(Số: ………./2022/BBĐCHĐ-……….-……….)

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số ………./2022/HĐKT-……….-………. ký ngày ………./………./2022

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ

Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Hôm nay, ngày ………. tháng ………. năm 2022 hai bên chúng tôi gồm có:

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY ………………..

Mã số thuế: ………………..

Địa chỉ: …………………………………………..

Đại diện: ……………….. Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị mua hàng: CÔNG TY ………………..

Mã số thuế: ………………..

Địa chỉ: …………………………………………..

Đại diện: ……………….. Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thống nhất lập biên bản để điều chỉnh hoá đơn số ……………….., ký hiệu ……………….., ngày ……………….., mã cơ quan thuế ………………..

Lý do điều chỉnh: Hóa đơn điện tử viết sai đơn giá

Cụ thể như sau:

1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số ………., ký hiệu ………., ngày ……….

Tên hàng hoá dịch vụ

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tiền thuế

Tổng thanh toán

       

2. Nội dung đúng theo thỏa thuận:

Tên hàng hoá dịch vụ

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tiền thuế

Tổng thanh toán

       

3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:

Do hóa đơn viết đơn giá sai thấp hơn thỏa thuận trên hợp đồng kinh tế số ………. nên bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh số ………., ký hiệu ………. vào ngày ………. để điều chỉnh tăng đơn giá của ………., cụ thể:

Tên hàng hoá dịch vụ

Đơn giá

Thành tiền

Tiền thuế

Tổng thanh toán

Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số 1 ký hiệu ………. số ………. ngày ………. tháng ………. năm 2022

    

– Số tiền điều chỉnh sẽ được hai bên thực hiện kê khai hạch toán theo quy định.

– Bên mua sẽ thanh toán nốt số tiền tăng thêm ………. cho bên bán

– Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

BÊN BÁN
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản điều chỉnh mã số thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
(Số: ……………)

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số …………… ký ngày ……………

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ

Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Hôm nay, ngày …………… tháng …………… năm 2022 hai bên chúng tôi gồm có:

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY …………………………

Mã số thuế : …………………………

Địa chỉ : ………………………………………

Đại diện: Ông ……………………………………… Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị mua hàng: CÔNG TY …………………………

Mã số thuế : …………………………

Địa chỉ : ………………………………………
Đại diện: Ông ……………………………………… Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thống nhất lập biên bản để điều chỉnh hoá đơn số ……………, ký hiệu ……………, ngày ……………, mã cơ quan thuế ……………

Lý do điều chỉnh: Hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế người mua

Cụ thể như sau:

1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số ……………, ký hiệu ……………, ngày ……………

Mã số thuế: 0106325264

2. Nội dung đúng theo đăng ký doanh nghiệp:

Mã số thuế: 0106325246

3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:

Điều chỉnh Mã số thuế người mua cho hóa đơn Mẫu số …………… ký hiệu …………… số …………… ngày …………… tháng …………… năm 2022 từ “……………” thành mã số thuế “……………

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

BÊN BÁN
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

Tải về

Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử

biên bản thay thế hóa đơn điện tử 1
Biên bản thay thế hóa đơn điện tử 1
biên bản thay thế hóa đơn điện tử 2
Biên bản thay thế hóa đơn điện tử 2
biên bản thay thế hóa đơn điện tử 3
Biên bản thay thế hóa đơn điện tử 3

Bạn thấy bài viết này có bổ ích không?

Bấm vào ngôi sao để đánh giá!!

Điểm đánh giá trung bình 0 / 5. Số lượng đánh giá: 0

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá.