Công nghệ

điện tử
Công nghệ

Điện tử

Lĩnh vực điện tử là một nhánh của vật lý và kỹ thuật điện liên quan đến sự phát xạ, hành vi và hiệu ứng của các electron sử dụng các thiết bị điện tử.